Právne informácie a mimosúdne riešenie sporov

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOROV


V súlade s § 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 91 a nasl.zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Digiskilly, s.r.o. týmto informujú o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov súvisiacich s bankovými obchodmi a/alebo
s poskytovaním platobných služieb:


Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Klient, ktorý je spotrebiteľom, má možnosť alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom subjektovalternatívneho riešenia sporov podľa vlastnej voľby. Návrh podáva klient príslušnému subjektu alternatívneh riešenia sporov podľa vlastného výberu zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej
republiky dostupnom na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskychsporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.


Pre ďalšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt možno obrátiť, je potrebné navštíviť webovú stránku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, sekciu Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov alebo kliknúť na odkaz:
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznamsubjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1


Medzi subjekty alternatívneho riešenia sporov súvisiace s bankovými obchodmi a/alebo s poskytovaním platobných služieb patria:
Slovenská obchodná inšpekcia https://www.mhsr.sk/uploads/files/AuUgjJIq.pdf

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad https://www.mhsr.sk/uploads/files/gxFCcGdm.pdf

Slovenská banková asociácia https://www.mhsr.sk/uploads/files/1JHrmfxa.pdf

OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov https://www.mhsr.sk/uploads/files/2ZiDHfVo.pdf


Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu, ako aj priebeh konania, sú uvedené v zákone, ktorého prílohou je formulár návrhu na začatie
konania. Možnosť klienta obrátiť sa v danej veci na všeobecný súd týmto nie je dotknutá.


V prípade, ak ide o spor vyplývajúci zo zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, môže klient, ktorý je spotrebiteľom, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy riešenia sporov online:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK


Iné mimosúdne riešenie sporov
Klient, ktorý nie je spotrebiteľom, má možnosť riešiť spor najmä prostredníctvom rozhodcovského konania v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní alebo prostredníctvom mediácie v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.